logo

Prohlášení vedení pražské záchranky k otázkám Pražského deníku

Hlavní město Praha - 4.10.2014

Ve čtvrtek v 15:50 jsme do mailové pošty obdrželi mail od šéfredaktora Pražského deníku s požadavkem na odpověď do 19 hod téhož dne. Protože již bylo těsně před koncem pracovní doby nebylo možné reagovat. Přesto, že jsme neměli možnost se vyjádřit, Pražský deník vydal článek, kde je většina uvedených témat uveřejněna. Proto považujeme za důležité na položené otázky reagovat.

Nyní k uváděným problémům:

Podstata problému je to, co hlásají někteří členové odborů, tj. zbavit se vedení za každou cenu a poškodit ředitele ve volbách do Senátu, jak také opakovaně avizoval autor anonymních dopisů s výhružkami od května t.r. Dalším důvodem bude i to, že je požadováno po zaměstnancích, aby plnili své pracovní povinnosti na 100%, dodržovali předpisy, kázeň a etický kodex, ale jistě i osobní ambice některých zaměstnanců a msta těch, kteří byli oprávněně za nedostatky potrestáni. Účelově zaměňují zcela legitimní požadavky a opatření zaměstnavatele za údajnou šikanu, která vždy zaujme i pobouří veřejnost. To vše dokazuje i skutečnost, že vše je směřováno a personifikováno výhradně na osobu ředitele organizace, přestože u ZZS HMP platí delegování řídících kompetencí a odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí nebo opatření. Mnohé uváděné skutečnosti se nestaly, část proběhla jinak, než je prezentováno a mnohé není v kompetenci ředitele, který některá uvedená opatření ani reálně neprovádí.

Při spravedlivém a nezávislém posuzování kroků vedení je třeba se držet zákona, protože žijeme v právním státě a nikoliv vycházet z dojmů a účelově zkreslených výkladů několika zaměstnanců či odborářů, kteří se za podpory odborového svazu, který se chce zviditelnit, rozhodli odstranit ředitele, potažmo vedení organizace.
Jak je vidět, neváhají k prosazení svých cílů použít takové praktiky, jako jsou nezákonné odposlechy, pomluvy, šíření fám a nepravd, nátlakové akce, které jednoznačně naplňují podstatu šikany ředitele, kterou se sami zaštiťují. Veškeré nedemokratické praktiky pak používají veřejně jako argumentaci vytrženou z kontextu. Skutečnou odborovou práci ale vůbec nedělají a porušují platnou kolektivní smlouvu i obcházejí nastavená pravidla.

Odpovědi na otázky šéfredaktora Pražského deníku a vyjádření ZZS HMP k uvedeným jednotlivým faktům :

Zítra budou na pražském magistrátu řešit zástupci zdravotnických odborů s panem radním Martinem Dlouhým údajně napjatou situaci v pražské záchrance.

Údajně ano, také jsem zaslechl takovéto informace od několika lidí. Je-li to ale pravda nevím, protože nás o tom nikdo oficiálně neinformoval. Pouze jsem byl opakovaně v anonymních dopisech plných výhružek a ultimativních požadavků upozorněn na takový postup. O žádné napjaté situaci nemůže být řeč. Organizace funguje zcela standardním provozem. Jedná se pouze o účelová tvrzení v době senátní kampaně. V září celé vedení organizace jednalo se zaměstnanci na jednotlivých výjezdových základnách o všech problémech a žádné výhrady nebo požadavky na jednáních ze strany zaměstnanců nezazněly. Naopak bylo opakovaně sděleno, že mají vše potřebné pro svou práci. Nemá smysl předjímat, s čím konkrétním osloví pana radního.
Jsme mluvili s několika zaměstnanci, kteří hovořili velmi kriticky o počínání pana ředitele Zdeňka Schwarze.

Nekonkrétní obvinění, ke kterým se nelze vyjádřit. Pokud předloží konkrétní případy a důvody, bude možné se k nim vyjádřit. Stejně účelově lze uvést, že někteří pacienti a někteří příbuzní pacientů a někteří občané Prahy velmi kriticky hodnotí práci a činnost nebo chování zaměstnanců výjezdových skupin a operačního střediska ZZS HMP. Na rozdíl od obecných prohlášení poškozujících ředitele jsme schopni předložit konkrétní případy pochybení a selhání zaměstnanců.

Na některé z podobných nařčení pan ředitel reagoval na svých webových stránkách

Především je zveřejněno transparentně vyjádření organizace na webových stránkách ZZS HMP. Vyjádření ředitele na jeho webu bylo umístěno z důvodu, že skupinka zaměstnanců a odborářů toužících po odstranění ředitele účelově a záměrně propojuje činnost ředitele s činností senátora v době volební kampaně, aby jej poškodila v očích veřejnosti a potencionálních voličů.

Jde o nová zjištění/informace/pomluvy?

Nikoliv, nejedná se o nová zjištění a informace. Vše bylo již opakovaně mnohokrát vysvětleno a zodpovězeno, a to jak zaměstnancům, tak odborům. Proto se domníváme, že se jedná o zcela účelovou kampaň proti řediteli organizace v období volební kampaně do Senátu. Ano, jedná se o pomluvy.

Nespokojení zaměstnanci tvrdí, že se v jejich práci ze strany vedení projevují známky šikany.

Pokud toto někdo tvrdí, tak by měl především předložit konkrétní případy údajné šikany, a to kteří vedoucí zaměstnanci, jakým způsobem, kdy a které zaměstnance šikanovali. Nic takového nebylo nikdy předloženo, přestože se pojem šikana často užívá.

Jednání a postupy autorů anonymních výhružek zaslaných několika vedoucím zaměstnancům i jednání některých zaměstnanců a odborářů jednoznačně naplňují charakter šikany vedoucích zaměstnanců, především ředitele organizace.

Byla jim údajně na nějaký čas odmontována kuchyňská linka.

Prostory organizace jsou dlouhodobě nevyhovující a nedostatečné, což se vedení organizace snaží dlouhodobě řešit. Především potřebujeme novou budovu organizace s novým zdravotnickým operačním střediskem (ZOS), jehož prostory dávno nevyhovují a technologicky zastaraly. Na budovu čeká organizace více než 150 let! Současné operační středisko bylo vybudováno před 18 lety, tj. před nástupem ředitele Schwarze, který nemohl ovlivnit jeho koncept. Právě po jeho nástupu do funkce bylo toto operační středisko po dvou letech nečinnosti konečně zprovozněno a funguje dosud. Jakékoliv úpravy jsou za nonstop provozu nereálné, což dokazuje i skutečnost, že výměna oken v budově nebyla u části operačního střediska realizována, aby nebyl ohrožen provoz linky 155. Veškerá opatření a činnost operačního střediska spadá do kompetence vedoucího lékaře ZOS, který je podřízen náměstkovi sekce zdravotnické. Veškeré technické změny a opatření jsou plně v kompetenci náměstka technicko provozní sekce, který předem informoval zaměstnance o plánovaných opatřeních a změnách. Po provedených změnách opakovaně zaměstnancům i odborům vysvětlil i zdůvodnil, co se udělalo. Jedná se o opravy, výměny a změny vybavení všech pracovišť dle potřeb provozu nebo na podkladě žádostí zaměstnanců. Operační středisko má odpočinkovou místnost s kanapem a prostor před vstupem do sálu operačního střediska byl dlouhodobě nevyhovující a nevzhledný, protože se procházelo kuchyní, ve které si operátorky vařily. Proto byl změněn koncept odpočinkové místnosti, do které byla linka přesunuta. V současné době probíhá rekonstrukce několika výjezdových základen, která je možná opět pouze za plného provozu. Veškeré objekty nejsou majetkem organizace, ale využíváme je jako nájemce, tzn. že úpravy provádí ve většině případů majitel objektu – výměny oken, zateplení, rekonstrukce objektu apod. Jako uživatel musíme spolupracovat a takové úpravy umožnit. Vždy jsou dopředu zaměstnanci informováni o plánovaných změnách.

Byl odebrán dvojplotýnkový vařič, který mají v kolektivní smlouvě.

Není to pravda. V kolektivní smlouvě není nic takového uvedeno. Všechna pracoviště s nonstop provozem mají standardní vybavení pro ohřev stravy, mikrovlné trouby, varné konvice atd.
Ženám z dispečinku bylo zakázáno chodit na stáže na sanitky.

Operátorky ZOS nemají v pracovní náplni a pracovních smlouvách služby a stáže ve výjezdech. Tuto možnost zavedl zaměstnavatel pro nové zaměstnance, aby lépe poznali provoz. Operátorky pracující na ZZS více let, již provoz znají. Na jiných ZZS to není obvyklé a pokud někde takovéto možnosti zaměstnavatel umožňuje, tak se jedná o ojedinělé případy. Přítomnost ve výjezdových skupinách má svá rizika a vystavovat zcela zbytečně další osoby takovýmto rizikům, je nežádoucí.

Zaměstnankyně jsou prý běžně titulovány slovy jako krávy nebo slepice.

Konkrétní případy zaměstnavatel řeší, ale nemáme takové informace a stížnosti od zaměstnanců. V minulosti jsme řešili jen několik případů nevhodného chování mezi zaměstnanci. Naopak dlouhodobě zaznamenáváme nevhodné titulování vedoucích zaměstnanců, zejména osobu ředitele, který je opakovaně terčem vulgarit a nevhodných vyjádření i pomluv. Je pravdou, že během výjezdů zaměstnanci výjezdových skupin při obdržení výzvy k výjezdu si někdy uvolňují svou nevoli nevhodnými komentáři.

Údajně dochází k selektivním čistkám, rozbíjení sehraných posádek bez snahy změnit systém, pouze prý aby byli perzekuováni nepohodlní zaměstnanci…

Není to pravda. Žádné čistky se nekonají. Je to účelové tvrzení.

Je pravdou to, co tvrdí bývalý zaměstnanec ZZS HMP Karel Kučera, že u pražské záchranky je na zaměstnance nasazován „dvojí metr“? Jeden se týká údajně nedostatkových zaměstnanců, lékařů, druhý, prý přísnější, členů výjezdových skupin a pracovníků na dispečinku.

MUDr. Kučera byl zaměstnancem ZZS HMP do 31.12.2013. Je s podivem, že o tom nemluvil, když u nás pracoval. Žádný dvojí metr není uplatňován. Zaměstnanci jsou hodnoceni přímo nadřízenými vedoucími zaměstnanci. Konkrétně bylo za 1. pololetí t.r. uděleno vedoucím výjezdových skupin 35 napomenutí záchranářům, tj. 13,2 % a 2 operátorkám, tj. 5,2 %. Zvýšeno osobní hodnocení bylo u 7 lékařů, 21 operátorek a 4 dalších zaměstnanců z provozu. Sníženo bylo u 2 lékařů, 11 záchranářů, 10 operátorek a 1 zaměstnanci výjezdových skupin. V r. 2013 bylo uděleno 78 napomenutí záchranářům, tj. 29,5 % a 2 napomenutí lékařům, tj. 3,3 %. A v r. 2013 bylo zvýšeno osobní hodnocení u 8 lékařů, 6 operátorek a sníženo u 2 lékařů a 21 záchranářů a 4 operátorek. Každé napomenutí a snížení nebo navýšení osobního hodnocení je zdůvodněno konkrétními nedostatky, převážně se jedná o závady zjištěné kontrolou v provozu nebo na podkladě oprávněné stížnosti pacientů nebo jejich příbuzných či občanů.

Váš bývalý zaměstnanec Karel Kučera rovněž tvrdí, že mu bylo zakázáno otisknout v podnikovém časopisu kritickou reakci na seriál Sanitka 2.

Interní noviny jsou vydávány bez vlivu vedení organizace na tiskovém oddělení. Mají vlastní redakční radu. Je to prostor pro volnočasová i odborná témata. Pan doktor Kučera požadoval otisknout následující text, o jehož obsahu si každý může udělat svůj názor:

Prosím o otištění v časopise. Děkuji.

MUDr. Karel Kučera

Průša je úchyl….

Tak koukám na nové vozy RZP a na jedné z nich jakýsi Fanda Beznoska. Říkám si, kdo to sakra je? Že by si konečně ! (sic) někdo vzpomněl na naše záchranáře, kteří při výkonu služby zemřeli nebo se vážně zranili? Lovím v paměti, ale ten doživotně postižený kolega z nehody vozu RZP a tramvaje, na kterého se jen starý mručoun Jan Tovara s ryzím srdcem človečím nevykašlal, ten se přece jmenoval jinak. Myšlenka mi odbíhá na kolegy hasiče, kteří umí uctít své kolegy, no my jsme ale nej na světě a já jen zdravotnickým odpadem, jak kdysi napsal nejlepší ředitel záchranné služby známých živoucích forem ve vesmíru. Tak že by nějaký skrytý mecenáš doby dnešní či minulé nebo již nežijící sponzor z Maďarska či Mauricia? Kdeže… Na dalších mí kolegové pyšnící se tak jako studenti Plzeňské fakulty tituly MUDr… Jandera, Mádr. Holt nová doba je nová doba. Hurá, tak už jsem doma – D seriál dnešní doby, který jsem po druhém díle vzdal neb Sanitku I jsem již viděl, na nezdařilý remake nemám čas a masírovat nadledvinky si nechám raději z MMO hry. Pojmenovat vozy po postavičkách seriálu… no proč ne, styl kamioňáků přesně vystihuje kam kráčíme. Nebýt první řady nálepek na vozech RLP s nestory UM a záchranářství možná by to bylo i vtipné. Nyní jen trpce trapné. Já osobně bych spíše uvítal lepící elektrody k ekg než lepící nálepku Fanda Beznoska, ale je to věc úhlu pohledu. Co mi ale hlava opravdu nebere jsou vozy další a na nich pan Hubač starší (co on znamenal pro obor?) a mezi takovýmito exoty MUDr. Šefrna. Hluboce jsem se zastyděl za ten znak co mám na šatech a za organizaci jíž jsem členem. Pane doktore Šefrno já se Vám omlouvám, toto jste si opravdu nezasloužil. Trocha pokory pane řediteli, prosíííííím. Děkuji, MUDr. Karel Kučera

Podle nespokojených zaměstnanců dochází k falšování zpráv o činnosti záchranky. „Když odbory napsaly, že jsou zaměstnanci nespokojení, musela se čtyřikrát přepisovat,“ tvrdí tito zaměstnanci.

Žádné falšování se nekoná. Opět další lež. Je to zpráva ředitele organizace, která není povinností a kterou zavedl sám od sebe pan ředitel po nástupu do funkce, aby předával pravidelně informace o činnosti a provozu organizace zřizovateli. Jeho vstřícností k odborové organizaci byl i jeho návrh, aby i odborová organizace sdělovala svůj pohled na uplynulé období. Ve většině zpráv odborová organizace konstatovala bezproblémový provoz a neuvedla žádné připomínky. Poprvé v dlouhodobé historii až v červenci t.r. nový výbor odborové organizace předložil následující text do zprávy:

Zpráva o činnosti Zdravotní odborové organizace ZZS HMP za období 1-6/2014

V uplynulém půlroce 2014 došlo v odborové organizaci ZZS HMP k poměrně zásadní změně. Odstoupil výbor pod vedením Pavla Kubeše. V posledních dubnových dnech (22. – 29.4 2014) byl zvolen výbor nový. Předsedou nově vzniklého výboru se stal dlouholetý zaměstnanec ZZS pracující ve výjezdových složkách jako zdravotní záchranář DiS. Jan Franěk.

Změnu výboru následoval v průběhu měsíce května výrazný nárůst členské základny odborové organizace, která výrazně překročila hranici sta členů. Tento nárůst zcela zřejmě vyplývá ze zhoršujících se pracovních podmínek u výjezdových složek a operačního střediska ZZS, jejichž zaměstnanci se musejí potýkat se stále se zvyšujícím počtem výjezdů až k hranicím svých možností bez toho, aby byli v posledních letech výraznějším způsobem motivováni. To zaměstnance zneklidňuje, zvyšuje stresovou zátěž a vede ke ztrátě radosti z dobré a smysluplné pracovní pozice.

Z těchto důvodů se členové výboru odborové organizace dvakrát sešli s ředitelem resp. vedením ZZS, aby přednesli svoji vizi a společnými silami našli cestu ke zlepšení stavu.

I nadále hodlá výbor odborové organizace na základě zaměstnaneckých stesků konkretizovat nejpalčivější problémy a přednášet je vedení ZZS společně s návrhy jejich řešení.

Cílem stávajícího výboru je nalézt a realizovat dostupnými prostředky cestu k nápravě s nadějí, že jak vedení ZZS HMP tak i příslušná oddělení magistrátu HMP si přejí totéž – spokojeného zaměstnance ZZS HMP potažmo metropolitní zdravotní záchrannou službu, která neztratí nic ze své spolehlivosti a výkonnosti.

Za výbor Zdravotní odborové organizace ZZS HMP

V Praze dne 8. srpna 2014 Bc. Tomáš Bělohlávek DiS.

A zde je vyjádření pana ředitele:

Vážený pane místopředsedo,
nemohu s Vaším vyjádřením i argumenty nebo-li snahou obhájit původní text do zprávy souhlasit. Nemáte pravdu. Pro stručnost i přehlednost odpovím v jednotlivých bodech k uvedeným problémům:

1. Nijak jsem ve své reakci nezpochybňoval a i nadále nezpochybňuji počet členů odborové organizace, který vedení organizace (zaměstnavateli) není znám, protože jste nás dosud oficiálně nijak neinformovali.

2. Co považuji za nepravdivou informaci je následující věta v uvedeném textu odborů do zprávy, kde píšete o zhoršujících se pracovních podmínkách u výjezdových složek a operačního střediska, jejichž zaměstnanci se musejí potýkat se stále se zvyšujícím počtem výjezdů až k hranicím svých možností bez toho, aby byli v posledních letech výraznějším způsobem motivováni. A já se znovu ptám, kde a jakým způsobem se zhoršily pracovní podmínky výjezdových složek a operačního střediska? Pracovní podmínky se nijak nezměnily. Možná jste použil špatné formulace, ale musím Vás informovat, že zákoník práce jasně definuje pojem „pracovní podmínky zaměstnanců“ v § 224 a následně tímto způsobem:

§ 224 a násl.) XI.1 Pracovní podmínky zaměstnanců (Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce a zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči.

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci odměnu jako nemzdové plnění při životních jubileích nebo při pracovních jubileích, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu

třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod a za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit zaměstnancům šatny, případné jiné úložné prostory pro odkládání osobních věcí.

Zaměstnavatel, který vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu tohoto fondu a o jeho čerpání.

Nejsem si vědom, že by zaměstnavatel něco z uvedeného porušoval, ba dokonce poslední dobou nějak změnil. Jinými slovy dlouhodobá situace se nijak nezměnila. A zároveň nelze opominout fakt, že nikdo na nějaké nedostatky neupozornil. Proto nemohu s takovým textem souhlasit a jako nepravdivý jej i odmítnout. Také musím zdůraznit, že v uvedeném textu paragrafu se u velké části podmínek jednoznačně píše slůvko „může“, tzn. že zaměstnavatel „nemusí“. Tímto Vám chci prokázat, že zaměstnavatel dělá pro zaměstnance mnohé tzv. navíc, co nemusí. Jak vidět, tak si toho mnozí v čele s odbory neváží a zcela nevhodně považují za samozřejmé.

Dále píšete o zvyšujícím se počtu výjezdů, dokonce s expresivním důrazem o hranici svých možností, a že nebyli v posledních letech výrazně motivováni. Těmito slovy jednoznačně prokazujete, že o provozu asi nic nevíte a jako odborový zástupce všech zaměstnanců se o informace nezajímáte. Váš argument s Ročenkou je zavádějící až účelový, protože neodpovídá skutečnosti. Veškeré materiály, které jsou veřejně dostupné a které zřizovateli pravidelně předáváme, uvádějí každoroční hodnocení výše platů i jejich dlouhodobý vývoj po jednotlivých profesních skupinách vč. zatížení provozu. Dlouhodobě sledujeme celorepublikové trendy a srovnání mezi záchrannými službami. Stejně tak nás dlouhodobě atakují někteří zaměstnanci požadavky na zvýšení platů s argumenty o situaci na jiných záchranných službách. Právě proto se domníváme, že takové srovnání je mezi zaměstnanci žádoucí, přestože je neúměrné a často nesrovnatelné. Jako příklad mohu uvést např. fakt, že na jiných ZZS zaměstnanci vykonávají mnohem více úkolů a povinností vč. přesčasové práce bez úhrady (zdarma) oproti podmínkám u nás, kde nic takového po zaměstnancích nepožadujeme a nikdo ze zaměstnanců ani nevykonává. Naopak dlouhodobě zaznamenáváme mnohé nedostatky v plnění svých pracovních povinností a úkolů i neochotu cokoliv navíc udělat. Jinými slovy výše platů je na úrovni 110-130%, ale vykonaná práce odpovídá cca 80-90%, nemluvě o závažných nedostatcích a chybách, a to jak u výjezdových skupin, tak u ZOS. Vše mohu doložit výčtem napomenutí či úpravou osobních hodnocení (snížením) nebo i ukončením pracovního poměru (výpovědí) ze strany zaměstnavatele. Proto i tento Váš argument a uvedené informace nemohu akceptovat.

Vše mohu doložit i následujícími daty:

- Platy za 1.pololetí t.r. ve srovnání s 1.pololetím loňského roku stouply v průměru o 650,-Kč. Konkrétně stouply u lékařů o 3761,-Kč, u záchranářů o 699,-Kč, u THP o 1090,-Kč, a naopak mírně poklesly u ZOS o 501,-Kč, u řidičů o 439,-Kč a u dělníků o 313,-Kč. Nutno ale zdůraznit, že pokles byl ovlivněn změnou skladby zaměstnanců v dané skupině, kdy starší zaměstnanci odešli, např. do důchodu a nastoupili mladší ročníky, což výrazně ovlivňuje výši průměrného platu, protože mladší ročníky mají logicky nižší tabulkové základy. Při podrobnějším prozkoumání jednotlivých zaměstnanců ZOS jsem zjistil, že u části z nich došlo ke snížení osobního hodnocení a naopak u části došlo ke zvýšení, což je způsobeno postihy za nekvalitní práci, jinými slovy si za to můžou jednotlivci sami, nikoliv zaměstnavatel a ani jiná změna platové politiky. Výkyvy se nijak zásadně neliší v kategorii s přesčasy nebo bez přesčasů. Přesto je zde uvedu, protože u některých skupin mají částečně vypovídající vlastnost. Průměrné platy se zvýšily u lékařů o 5081,-Kč, u záchranářů o 125,-Kč, u THP o 973,-Kč a snížily u ZOS o 1051,-Kč, u řidičů o 906,-Kč a u dělníků o 363,-Kč. Z toho jasně a logicky vyplývá, že u ZOS a řidičů, kteří asi mají největší pocit křivdy a kritizují vedení, že jen mají méně přesčasů, což je příčinou z poloviny jejich snížení platu, tzn. že mají více času na oddych a více volného času a logicky nemohou mít více peněz.

- Objem práce, tj. počty výjezdů (případů) naopak oproti minulým cca 10 letům klesl. Konkrétně celkový počet byl za 1.pololetí t.r. 64724 případů, což ve srovnání s loňským počtem 66429 případů činí pokles o 1705 případů, tzn. pokles o cca 9 případů/24hod. Konkrétně se jedná o pokles o 1676 případů u RLP, o 1 u RZP (takže beze změn), tzn. že nejvíce poklesly případy u segmentu RLP, což je způsobeno zejména ukončením jednoho stanoviště RLP a snížení počtu posádek RLP ve směnách o 1 RLP, což není zásluha ZOS, ale spíše nutnost provozu a přinucení ZOS ke zefektivnění jejich práce a lepší selekci případů na RLP a RZP. Rozhodně to nelze považovat za argument, že operátorky pracují lépe nebo více a zaslouží si vyšší platy.
- Velmi negativním parametrem zjištěným za 1. pololetí je nárůst nehodovosti, kde největší podíl viníků je na straně řidičů ZZS HMP, konkrétně bylo zaviněno řidiči ZZS HMP v r. 2012 celkem 24 nehod, v r. 2013 celkem 10 nehod a letos už to bylo 25 nehod.

Dále uvádíte: To zaměstnance zneklidňuje, zvyšuje stresovou zátěž a vede ke ztrátě radosti z dobré a smysluplné pracovní pozice. Domnívám se, že zaměstnanci výjezdových skupin ZZS obecně nemohou být takto labilní a podléhat snadno takovým vlivům, protože by mohli selhat v situaci, pro kterou tuto práci vykonávají. Pokud mezi zaměstnanci víte o někom takovém, tak bych uvítal jeho identifikaci, abychom jej mohli poslat k psychologovi a eliminovat případné problémy. K žádnému z Vámi zmiňovaných argumentů nedochází. Dokonce situace na jiných ZZS je výrazně náročnější nebo dokonce závažnější, a to i s ohledem na charakter práce, kdy např. mají až 3x více resuscitovaných pacientů nebo úmrtí, kdy mají za posledních 5 let několik hromadných neštěstí a katastrof s velkým počtem tragických úmrtí a těžkých zranění, kdy musí s vážnými případy absolvovat transporty o několik desítek kilometrů dále a desítek minut déle, kdy do zaměstnání dojíždějí taktéž desítky kilometrů a výměny služeb nepřicházejí téměř v úvahu atd. Také musím zmínit fakt, že na jiných ZZS musí zaměstnanci vykonávat péči o vozy, a to v popracovní době a zdarma, že zcela standardně vedou dokumentaci a zadávají do databází na PC, takže naši členové nedělají nic neobvyklého a ojedinělého. Pokud vím, tak na ostatních ZZS mají mnohem vyšší nehodovost vč. těch závažných. Také na ostatních ZZS došlo za poslední roky k závažným poraněním i úmrtím, což zde nemáme. V neposlední řadě vykazují ostatní ZZS výrazný nárůst počtu napadení a zaměstnanci nemají pro tyto případy žádné proškolení nebo sebeobranu a obranné spreje a teprve nyní uvažují o jejich zavedení nebo nedávno zavedli. Vozový park jiných ZZS a ohrožování posádek nevhodnými sanitními vozy pro práci v PNP lze také jako pádný argument použít. Činnost a výsledky ostatních ZOS jsou ve srovnání s naším ZOS taktéž horší, což jistě negativně ovlivňuje celý provoz zaměstnance výjezdových skupin. Na podkladě těchto argumentů musím s Vaším tvrzením a argumenty opět nesouhlasit.

3. S čím lze ale naopak s Vámi souhlasit, tak je názor, že se jedná o zaměstnanecké stezky. Ano, opakovaně jsme se mohli přesvědčit, že se jedná nejčastěji o pouhé stezky jednotlivců, které někteří rádi přejímají a dále šíří, aniž by k tomu měli jakýkoliv důvod a argument. Takovéto postoje musím jednoznačně odmítnout stejně jako podobné nátlakové akce nebo veřejně sdělované argumenty.

4. I já bych mohl vypsat seznam různých výhrad nebo chybějících výhod, jako např. platy celého managementu vč. mého i THP zaměstnanců vůči ostatním ZZS, zdravotnickým zařízením nebo organizacím Prahy, ale i složkám IZS. Stejně tak bych mohl kriticky hodnotit situaci ve srovnání s městskou policií nebo ostatními ZZS. A nebo bych mohl chtít srovnání se ZZS v zemích EU atd. Věřte, že i nás trápí některé rozdíly nebo problémy s předáváním pacientů a nedostatečné zázemí pro činnost organizace, neexistence vlastní budovy, vlastních kvalitních výjezdových základen a nového velkého ZOS vč. lepšího zázemí pro zaměstnance. Na to vše se dá ale jednoduše odpovědět a reagovat, když se to někomu nelíbí, tak může jít jinam, kde to bude třeba lepší. Ale nikdo neodchází, fluktuace je v posledních letech dá se říci excelentní, téměř nulová, kde se vyskytují výhradně ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu a nebo ze strany zaměstnavatele. Takže Vámi popisované nedostatečné či dokonce katastrofální pracovní podmínky nebudou asi tak hrozné.

5. Kdykoliv jsem na některém výjezdovém stanovišti, kdykoliv sloužím nebo kdykoliv potkávám posádky postávající v nemocnicích a kdykoliv navštívím ZOS, tak mám zcela odlišný a opačný pocit, než který se snažíte vnutit, a to že je klid, pohoda a žádný stres, že práce vlastně pořád není a že uváděný nápor na lidi je minimální a ojedinělý, jako i v jiných profesích, kde platy dosahují sotva poloviny výše platů u nás. Také dostávám často autentické fotografie z provozu od občanů, kteří velmi kriticky hodnotí vysedávání záchranářů s cigaretkou u nemocnic a na ulicích Prahy nebo jakési opalování na slunci.

Nemohu proto souhlasit s Vašimi argumenty a názory, které chcete uvést ve zprávě. A já na rozdíl od Vás nemám zájem o publicitu, kterou Městská policie v Praze a u veřejnosti má. Tolik negativ a problémů nebo přímo průšvihů, které má MP za poslední 2 roky, ZZS HMP nemá za celou dobu, co zde řediteluji.

Hezký den
Schwarz

Opět si každý může udělat svůj názor na situaci.

Používáme software, který nikde jinde v republice nemají.

Nevíme, jaký kde v současnosti používají sw, ale víme, že jsme byla první a dlouhodobě jediná ZZS v ČR, která takový sw používá a tolik dat shromažďuje více než 10 let a může je prezentovat
i srovnávat se zahraničím. Výrazný podíl práce na sw mají naši zaměstnanci, především MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. Pokud víme, tak o něj projevilo zájem více odborníků. Nevidíme na tomto uvedeném příkladu nic problémového, naopak se máme s čím chlubit.

Nakupujeme vozidla, které nikde jinde v republice nemají.

Ani zde nechápeme, proč je tento argument uváděn. Naše vozy jsou nakupovány na základě veřejné zakázky transparentním způsobem. Všechny vozy splňují požadované předpisy a mají maximální možné bezpečnostní prvky a vybavení. Opakovaně byly kladně hodnoceny na veletrzích i mezinárodních výstavách. Bez problémů procházejí pravidelnými kontrolami STK dle zákona. Naše sanitní vozy umožňují transport i 2 těžce zraněných nebo 2 vážně ohrožených pacientů a umožňují zajistit připravenost metropole pro mimořádné události. Dlouhodobě vykazují dobré technické parametry a odolnost náročného provozu i jízdy po pražských komunikacích i hrubší zacházení ze strany některých zaměstnanců. Za více než 16 let jsme nezaznamenali žádný smrtelný nebo těžký úraz, přestože evidujeme několik velkých dopravních nehod, vč. čelních nárazů, kde jiná vozidla by takto bezpečně posádku neochránila. Pokud víme, tak minimálně třetina ZZS používá stejný model a značku vozidla a ve světě jsou zcela standardním sanitním vozidlem. Naše vozy vydrží náročný pražský provoz více než 10 let a cca 500 tisíc ujetých kilometrů, tj. minimálně 2x tolik než konkurenční menší vozy. V převodu na náklady tak jeden sanitní vůz ušetří organizaci za dobu své existence cca 2 miliony Kč oproti konkurenčním vozidlům, tzn. že při nákupu cca 100 sanitních vozidel za 10 let ušetříme zřizovateli cca 200 milionů Kč v porovnání, kdybychom nakupovali vozy menší a jiné značky.

Když dojde k nejhoršímu, máme nařízeno volat jenom jednu pohřební službu.

ZZS HMP v případě úmrtí postupuje v souladu se zákonem a zajišťuje odvoz zemřelých pouze v zákonem stanovených případech, tj. odvoz těla na pitvu. V ostatních případech je to záležitostí pozůstalých a ZZS HMP do toho nijak nevstupuje. Tato služba není ze strany ZZS HMP nikomu nijak proplácena. Odvézt tělo k pitvě může pouze pohřební služba a proplácí jej zdravotní pojišťovny. V minulosti jsme se opakovaně dotázali všech pohřebních služeb na území Prahy, za jakých podmínek zajistí odvoz těla k pitvě. Většina oslovených buď nebyla schopna zajistit odvoz neprodleně v non-stop režimu nebo za úkon požadovaly finanční úhradu. Dlouhodobě spolupracujeme s Pohřebním ústavem hl. m. Prahy a firmou Helfi, které vykazují kvalitní služby a nepožadují po ZZS HMP žádné finanční prostředky a pokud víme, tak ani po pozůstalých. Jejich činnost využívá ke spokojenosti i Policie ČR a další organizace.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy.

V Praze, dne 3. října 2014

 

ZZS HMP