logo

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze bude mít unikátní mobilní inkubátor pro převoz narozených dětí

Hlavní město Praha - 21.1.2016

V letech 2000 až 2013 se v České republice zvýšila incidence nezralých novorozenců z 5,5 na 8 procent. Centralizace předčasných porodů do perinatologických center je u nás na velmi vysoké úrovni a právem patříme v tomto směru k nejlepším státům v Evropě.

Přesto zůstává určitý počet novorozenců s nízkou porodní hmotností, které se narodí mimo perinatologická centra, a je nutné zajistit jejich převoz na odpovídající pracoviště, aby jim byla zajištěna vhodná péče. Kromě novorozenců s nízkou porodní hmotností musí být na specializovaná pracoviště převezeni také patologičtí novorozenci. K převozu je zapotřebí speciálních převozových inkubátorů s kompletním vybavením. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za finančního přispění hl. města Prahy a Středočeského kraje zakoupí unikátní mobilní inkubátor, díky kterému bude moci převážet děti nejen z Prahy a Středočeského kraje.

Novorozenci s nízkou porodní hmotností narození mimo perinatologická centra a patologičtí novorozenci musí být po porodu převezeni do specializovaných center, aby jim byla zajištěna odpovídající péče. Tu jim v některých případech umí zajistit jen jedno pracoviště v ČR. Tzv. patologičtí novorozenci jsou ti, kteří se narodí v termínu, avšak v různém časovém odstupu po porodu se u nich rozvine nějaký patologický stav vyžadující převoz na pracoviště vyššího typu.

Existuje pak ještě malá skupina dětí, u kterých se v prvních hodinách nebo dnech života objeví příznaky buď vzácných chorob, nebo velmi těžce probíhající dechová a oběhová nedostatečnost vyžadující velmi specializovanou léčbu. Jedná se o kriticky nemocné novorozence a děti, u kterých došlo k závažnému respiračnímu a oběhovému selhání, kde konvenční léčebné metody již stav nezvládají. Selhávající cirkulace a dýchání jsou tedy nahrazeny tzv. mimotělní oxygenací (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation), kdy funkce plic a srdce je do značné míry nahrazena mimotělním oběhem. Nemocný je připojen k mimotělnímu oběhu na odesílajícím pracovišti, a dále pak transportován na Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK. Jde o vysoce specializovanou péči, kterou žádné jiné zdravotnické zařízení v České republice neposkytuje. Proto se tito novorozenci převáží právě tam.

„Převozová služba novorozenců zajišťuje transporty v Praze, Středočeském kraji a za určitých podmínek i v kraji Liberec. Děti vyžadující ECMO podporu jsou transportovány naší službou ze kterékoliv lokality v České republice. Tyto převozy patří po všech stránkách k těm nejobtížnějším,“ vysvětluje MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., vedoucí lékař JIRP a Převozové služby novorozenců Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Beze jména

Pro převozy novorozenců je nutný speciální inkubátor s kompletním vybavením. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s hl. městem Praha a Středočeským krajem zakoupí nový mobilní inkubátor, který umožňuje převážet novorozence vyžadující podporu ECMO. „Vzhledem k tomu, že Všeobecná fakultní nemocnice zajišťuje převoz malých Středočechů, poskytl jí Středočeský kraj na pořízení nového transportního systému pro převozovou službu novorozenců celkem 700 tisíc korun. Potřebnost využití inkubátoru na území středních Čech dokladují nejlépe statistická data. Podle nich je v našem regionu každoročně do Všeobecné fakultní nemocnice převezeno kolem dvou set novorozenců. Proto si myslím, že je naše finanční pomoc téměř povinností,“ konstatoval středočeský hejtman Ing. Miloš Petera (ČSSD).

Převozová služba novorozenců Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK je tak jediným pracovištěm, které je schopné zajistit transporty takto kriticky nemocných dětí a novorozenců.

„Výjimečnost prezentovaného transportního systému spočívá v možnosti integrace zařízení pro mimotělní oběh do uvedené transportní jednotky. Významnou měrou se tak zvyšuje mobilita, bezpečnost a komfort jak pro pacienta, tak i pro ošetřující personál,“ uvádí MUDr. Vobruba.

Inkubátor je umístěný na podvozku umožňující převoz ve většině sanitních vozů. Inkubátor je dvoustěnný, vybavený vlastním bateriovým zdrojem. Zařízení je doplněno přístrojem pro umělou plicní ventilaci umožňující invazivní i neinvazivní ventilační podporu. Životní funkce novorozence jsou sledovány pomocí monitoru. Vybavení je doplněno několika infuzními pumpami, které umožňují velmi přesné podávání tekutin a léků.