logo

Slovensko: Výsledky výberového konania na prevázdkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

Svět - 23.8.2019

Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil 14. júna (zverejnením v denníku Hospodárske noviny a na webovej stránke úradu) výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, pričom záujemcovia mohli svoje žiadosti predkladať v termíne do 16. júla 2019.
69555715_2345017542293746_8337110616271486976_oZdroj: Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Výberové konanie sa týkalo spolu 328 bodov záchrannej zdravotnej služby (7 ambulancií VZZS, 5 ambulancií RLP/MUJ, 81 ambulancií RLP, 187 ambulancií RZP a 48 ambulancií RZP „S“). Celkovo bolo úradu doručených 729 žiadostí. Všetci uchádzači museli okrem splnenia materiálno-technického a personálneho zabezpečenia predložiť aj Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby na najbližších 6 rokov.

Na základe výsledkov výberového konania boli vybraní úspešní uchádzači, ktorým boli vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Odchod jedného z terajších poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neovplyvní poskytovanie tohto typu zdravotnej starostlivosti. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby sú pokryté a urgentná zdravotná starostlivosť je plne zabezpečená na celom Slovensku.


Licencie poskytovateľom záchrannej služby


Mgr. Radoslava Muchová
hovorkyňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou