logo

Prezident Zeman podepsal zákon, umožňující od roku 2023 předčasný důchod pro členy všech složek IZS

ČRHlavní město Praha - 1.9.2021

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu důchodového zákona, ve kterém je mimo jiné zanesena i možnost předčasného důchodu v plné výší bez krácení pro členy všech složek IZS.


ZÁKON
ze dne 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Konkrétně se členů IZS týká toto:

1. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:
„(5) Pojištěnec, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na předčasný starobní důchod, který se nesnižuje podle § 36, jestliže v době vzniku nároku na starobní důchod dosáhl zároveň 20 let pracovního zařazení ve složkách Integrovaného záchranného systému49) (dále jen „IZS“).
___________
49) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

Je však otázkou, jak bude tento zákon aplikován v praxi a jaká bude jeho eventuální novela, která by zřejmě přesněji definovala, kterých pojištěnců se bude skutečně týkat. Senát zákon v původním znění posunul dál i s tím faktem, že není dle nich napsán tak, abe šel použít, prezident ho tedy následně podepsal, ale realita bude i tak dle všeho jiná, na což upozornila i ministryně Maláčová a někteří poslani i senátoři.


 

Základní složky IZS:

Hasičský záchranný sbor České republiky,
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
Policie České republiky.

Ostatní složky IZS:

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
Obecní policie,
Orgány ochrany veřejného zdraví,
Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
Zařízení civilní ochrany,
Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.