logo

Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji zaznamenali v loňském roce více výjezdů, ošetřených pacientů i rekordní počet zásahů LZS

Královehradecký kraj - 27.2.2022

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje disponovala v roce 2021 32 výjezdovými skupinami v nepřetržitém provozu. Rozmístěny byly na 16 výjezdových základnách ve 13 městech. Součástí deseti výjezdových skupin je lékař, zbylých dvaadvacet představuje nelékařské výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Po dobu největšího zatížení zdravotnického systému následkem pandemie onemocnění COVID-19 (leden–březen 2021) byla kapacita ZZS KHK navýšena o další tři výjezdové skupiny RZP. Zasahovaly v denní době (7-19 hod) z výjezdových základen Hradec Králové nebo Jaroměř, Trutnov nebo Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Operativní navýšení počtu výjezdových skupin ZZS KHK na 35 umožnilo zachovat funkční systém navzdory jeho maximálnímu zatížení. Nedošlo přitom k omezení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče pro „necovidové“ pacienty. Od začátku prosince 2021 zahájila činnost nová výjezdová skupina RZP Temný Důl v Krkonoších jako 33. posádka. Zároveň byla do zkušebního provozu uvedena tamní nová výjezdová základna.

Významnou změnou oproti roku 2021 bylo zahájení nepřetržitého provozu základny letecké záchranné služby v Hradci Králové. Doba letové pohotovosti vrtulníku byla tak rozšířena do režimu H24/7. Výhodou tohoto opatření je vedle lepší dostupnosti LZS také např. možnost využití lékaře prostřednictvím malého sanitního vozu v setkávacím systému. Děje se tak zejména v případě neletových podmínek nebo při souběhu výzev pro lékařskou posádku v oblasti Hradce Králové.

Klíčovým pracovištěm ZZS je Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS). Hlavní činnost KZOS spočívá zejména v příjmu a odborném vyhodnocení tísňových volání na linku 155, operačním řízení výjezdových skupin ZZS KHK a poskytování informací občanům volajícím na tísňovou linku nebo linku informačního zdravotnického centra.

V roce 2021 pracovalo na KZOS ZZS KHK celkem pět operátorů v denní a čtyři v noční směně. V pracovní době byl navíc dostupný vedoucí zdravotnický záchranář KZOS nebo jeho zástupkyně na pozici supervizorů. Během největšího zatížení ZZS KHK v měsících leden až březen roku 2021 bylo operační středisko doplňováno podle aktuální potřeby o šestého operátora ve směně a studenty oboru zdravotnický záchranář z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Operátoři KZOS obsluhují národní tísňovou linku 155, linku informačního zdravotnického centra 841 155 155 a ostatní komunikační kanály, zejména pro spojení se zdravotnickými zařízeními a složkami integrovaného záchranného systému (IZS), za účelem zajištění přednemocniční péče pro občany Královéhradeckého kraje.

V uplynulém roce uskutečnili operátoři celkem 267 842 komunikačních relací. Tento počet zahrnuje veškeré příchozí i odchozí hovory vedené KZOS, včetně komunikací s výjezdovými skupinami, nemocnicemi, složkami IZS apod. Ve srovnání s rokem 2020 poklesl počet relací o více než 14 tisíc. Hlavní příčinou tohoto snížení bylo zavedení datového předávání informací o transportu a klinickém stavu pacientů k cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče přímo výjezdovými posádkami prostřednictvím datové aplikace MedText. Podařilo se tak eliminovat hlasové relace předávané od výjezdových skupin na KZOS a následné hlasové předávání těchto informací telefonicky do cílového pracoviště. Zavedení efektivní elektronické komunikace mezi ZZS a nemocnicemi tak snížilo celkové komunikační zatížení operátorů KZOS ve směnách.

Z výše uvedeného celkového počtu relací bylo přímo na tísňovou linku 155 přijato 78 572 hovorů (27–30 % všech vedených relací). 98,4% tísňových výzev bylo přijato do 10 sekund od zazvonění, čímž se dlouhodobě řadíme mezi nejlepší zdravotnická operační střediska v České republice. Ukazatelem kvality práce operátorů je rovněž počet srdečních zástav, rozpoznaných operátory podle telefonického popisu příznaků. V roce 2021 naši operátoři rozpoznali celkem 98,5% těchto případů, přičemž za ukazatel vysoké kvality je obecně považováno rozpoznání alespoň 90%. Na základě přijatých tísňových hovorů operátoři vytvořili celkem 48 377 událostí, řešených výjezdem posádky ZZS. Ve srovnání s rokem 2021 jde meziročně o 8% nárůst.

Výjezdové skupiny ZZS KHK uskutečnily v roce 2021 celkem 58 636 výjezdů. Meziročně jejich počet stoupl o 7 684, tedy 15,1 %. Posádky ZZS KHK zasahovaly průměrně 161krát denně. Každých 9 minut tak z některé z naši výjezdových základen spěchala sanitka nebo vrtulník na pomoc nemocnému nebo zraněnému člověku.

Vývoj počtu výjezdů ZZS KHK v letech 2010–2021

Přítomnost lékaře si v loňském roce vyžádalo celkem 9 839 výjezdů, včetně zásahů letecké záchranné služby vrtulníkem, mezinemocničních transportů s přítomností lékaře nebo převozů novorozenců v inkubátoru. Lékaři se tak účastnili na řešení 16,8 % výjezdů ZZS KHK.

Za celý loňský rok naše posádky ošetřily celkem 48 247 pacientů. Oproti roku 2020 se jedná o 3801 ošetřených pacientů (+8,6 %) více. Znamená to tedy o více než 10 ošetřených pacientů denně navíc. Meziroční změnu počtu výjezdů a nárůst počtu ošetřených pacientů zásadním způsobem ovlivnila pandemie COVID-19. Celoroční statistiky byly ovlivněny zejména kritickými prvními třemi měsíci roku 2021, kdy jsme zaznamenali nárůsty počtu výjezdů ZZS KHK od 600 do 950 výjezdů za měsíc oproti stejným obdobím roku 2020.

Ze specifických skupin pacientů jsme v loňském roce ošetřili 8 803 pacientů s úrazy (18,2 % všech pacientů) a 3100 dětí ve věku do 18 let (6,4 % pacientů). Akutních koronárních syndromů (zejména akutních infarktů myokardu) diagnostikovali naši zaměstnanci 635 a cévních mozkových příhod 1498.

Komplexním a sledovaným parametrem, vypovídajícím o správném fungování celého systému přednemocniční neodkladné péče, patří výsledky léčby pacientů s náhlou zástavou oběhu. V tomto ohledu patří ZZS KHK nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním porovnání, k systémům s nejlepšími výsledky. Po dobu několika let po sobě dosahuje krajská záchranná služba vysoce nadprůměrných výsledků léčby srdeční zástavy mimo nemocnici

Na fungování systému se podílí nejen práce kvalifikovaných operátorů tísňové linky 155, časté využívání vrtulníku LZS ke spatřeným zástavám, návaznost kvalitní poresuscitační péče v nemocnici, ale také unikátní systém spolupráce s first respondery (Policie ČR, HZS, Horská služba ČR i proškolení laici), ideálně, pokud jsou vybaveni automatizovaným externím defibrilátorem (AED).

Výjezdové skupiny ZZS KHK zahájily v roce 2021 celkem 584 resuscitací (meziroční nárůst o 62 pacientů, resp. +11,8 % případů). Spontánní krevní oběh se podařilo obnovit alespoň krátkodobě u 212 nemocných s neúrazovou srdeční zástavou (38,2 %). U 140 nemocných (25,2 % všech neúrazových pacientů) byl připojen AED a provedena analýza srdečního rytmu. Celkem bylo prostřednictvím AED před příjezdem ZZS podáno 50 výbojů! U čtyř pacientů vedly tyto výboje k obnovení spontánní srdeční akce ještě před příjezdem první výjezdové skupiny ZZS.

Při zásazích ZZS KHK v roce 2021 ujely naše sanitky celkem 1.844 505 km. Znamenalo to o 79.334 km vyšší celkový počet oproti roku 2020.

Letečtí záchranáři zahájili rok 2021 ve znamení novinky, v podobě nepřetržitého provozu. Vrtulník LZS Hradec Králové uskutečnil v roce 2021 zatím rekordní počet 771 zásahů! Ve vzduchu strávily naše posádky přes 501 hodin, což odpovídá téměř 21 dnům. Oproti roku 2020 se počet zásahů LZS zvýšil o 36,2 % (771 vs. 566).

V 734 případech (95,2 %) se jednalo o tzv. primární zásahy, tedy lety přímo do terénu k nemocnému nebo zraněnému. V 82,4 % všech primárních zásahů (605 ze 734) byl na místo vzniku události vrtulník vyslán operátory KZOS okamžitě na základě odborně zpracovaného tísňového volání na linku 155. V režimu nočního letu bylo realizováno 150 zásahů (19,5%). Vzhledem k velkému množství letů vrtulníku do neznámého terénu je i příprava kompletních posádek zaměřena na bezpečné provádění přistání ve dne i v noci. Zároveň probíhá také pravidelný intenzivní nácvik zásahů v nepřístupném terénu s využitím lanového podvěsu pod vrtulníkem nebo dalších speciálních leteckých činností. Zásahy tohoto typu patří k těm nejnáročnějším a vyžadují důkladný výcvik spolupráce a koordinace všech členů posádky. Reálně byl tento typ zásahu v loňském roce realizován v celkem 14 případech (1,8 % zásahů LZS). Nejčastěji z důvodu úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu v nepřístupném terénu, tj. v místech bez možnosti provedení záchrany pozemní cestou.

Od 1. ledna 2021 došlo k významnému rozšíření spádové oblasti LZS Hradec Králové v noční době, která nyní zasahuje od Liberce, přes okresy jižně od dálnice D11 na Vysočině až po Jeseníky.


Zajímavé momenty loňského roku:

Dne 2. listopadu 2021 se podařilo zrealizovat historicky první výjezd mobilního ECMO týmu. Mezioborový tým FN Hradec Králové složený z intenzivisty, anesteziologa a perfuzionisty dokázal přímo ve vrchlabské nemocnici napojit pacienta s onemocněním COVID-19 na mimotělní oběh a převézt jej v doprovodu posádky RZP a inspektora provozu do FN Hradec Králové. Akci předcházela důkladná příprava postupu. Ze strany ZZS KHK bylo nezbytné upravit zdravotnickou zástavbu sanitního vozidla, které by jinak nemohlo složitou přístrojovou techniku transportovat.

Mezikrajské převozy pacientů s onemocněním COVID-19 vyžadovaly důkladnou koordinaci. Klíčovou úlohu sehráli inspektoři provozu, kteří zajišťovali posádkám v ochranných oblecích významnou podporu. Logisticky nejnáročnější akce se uskutečnila v nočních hodinách dne 9. února 2021. Naši zdravotničtí záchranáři ve spolupráci s kolegy ze ZZS hlavního města Prahy převezli z přeplněné náchodské nemocnice do jiných krajů celkem 17 pacientů s onemocněním COVID-19. Dva pacienty do Fakultní nemocnice Hradec Králové, čtyři pacienty do Boskovic, dva pacienty do Brna a devět pacientů do Kyjova na jižní Moravě. Práci velmi ztěžovaly celotělové ochranné obleky, ve kterých záchranáři rovněž řídili a strávili na cestách mnoho hodin.


Sanitní vozidla na podvozku Volkswagen T6 s modulární zástavbou od společnosti FD Servis Praha tvoří základní typ vozidel pro výjezdové skupiny RZP. V roce 2021 bylo pořízeno celkem 11 vozidel tohoto typu a další dvě malá sanitní vozidla na podvozku Škoda Kodiaq pro výjezdovou skupinu RLP/RV.

 

Ivo Novák tiskový mluvčí ZZS KHK